Offertförfrågan

Hållbarhet

Vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling, ta vårt ansvar för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan på människorna i vår värdekedja.

För att Widriksson ska kunna arbeta fokuserat och strategiskt med hållbarhet har vi analyserat våra mest väsentliga hållbarhetsområden. Dessa är sprungna ur hållbarhetens tre olika områden; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vår resa har bara börjat och vi tänker fortsätta att driva utvecklingen av miljösmartare transporter framåt.

 

Miljö

Fossilfria leveranser

Att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet och ett måste. Vi arbetar ständigt med att se över vår verksamhet och hur vi jobbar för att nå vårt tydligt uppsatta mål – att ha en klimatpositiv verksamhet år 2030. Med en av marknadens yngsta fordonsflotta, har vi moderna, effektiva och bränslesnåla fordon som håller en hög standard. Alla fordon drivs av helt fossilfria och förnybara drivmedel som HVO, el och biogas. Vår el produceras dels från vår egen solcellsanläggning, dels köpt el märkt Bra Miljöval.

 

Social hållbarhet

Jämställdhet, mångfald och inkudering

På Widriksson behandlar vi alla människor med hänsyn och respekt, och inkluderar alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Vi arbetar för att främja god arbetsmiljö för alla och för att förhindra alla former av diskriminering. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi är engagerade i projekt som främjar integration och skapar arbetstillfällen för personer i socialt utsatta områden.

 

Hållbarhetsrapport

Vi vill vara en förebild i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Många av våra kunder är stora internationella företag som ligger långt framme inom hållbarhetsområdet och därmed ställer höga krav på oss som partner. Genom att vara transparenta underlättar vi för kunderna samtidigt som vi ökar vårt interna fokus på att hela tiden jobba framåt och utvecklas.

Det övergripande målet är en helt klimatpositiv verksamhet år 2030. Ett steg på vägen dit är att till nästa år vara klimatneutrala, vilket innebär att systematiskt minska de direkta koldioxidutsläppen till så nära noll som möjligt.

Läs våra hållbarhetsrapporter här:

Tempcon hållbarhetsredovisning 2022
Widriksson hållbarhetsrapport 2021
Widriksson hållbarhetsrapport 2019/2020

 

ISO

Vi på Widriksson Logistik är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi leder utvecklingen för miljövänliga transporter inom distribution. Vi har även tilldelats ISO-certifikat för vårt arbete med Trafiksäkerhet, ISO 39001 samt Livsmedelssäkerhet, ISO 22000.

Läs våra koncerngemensamma policydokument inklusive miljö- och kvalitetspolicy.